Hymnal Project

Hrišćanske adventističke himne1 ~ O, kliči Bogu, Zemljo sva2 ~ O, dajte Bogu čast3 ~ Bog je među nama4 ~ Ljubav je sveti Božji dar5 ~ Naš Bog je ljubav6 ~ Sva sila i slava7 ~ Dajte Bogu hvalu8 ~ Tebe, Bože, hvalimo9 ~ Svi nek’ hvale Tvorca svoga10 ~ Kad zađe Sunce11 ~ Pred lice Božje dođimo12 ~ O slavi Boga13 ~ Tebi, o Bože, zahvalnost14 ~ Kad gledam ja nebesa Tvoja15 ~ O Tvojoj slavi, Bože moj16 ~ Sav svet nebeski hvali Te17 ~ U slavi vlada večni Bog18 ~ Naš Gospod svetom vlada19 ~ Čuj nebeske vojske glas20 ~ Tiha noć, spava sad21 ~ Na nebu još sja22 ~ O Vitlejeme grade ti23 ~ Čuj taj glas i pesmu zvezda24 ~ O, dođimo sada pred Gospoda25 ~ Sin nam se dade26 ~ O čuda kom se divi27 ~ Tek rođeni Isus28 ~ Tu noć još pamti Vitlejem29 ~ Gledajmo Hrista na Jordanu30 ~ Galileja, Galileja31 ~ O kome priča sav naš grad32 ~ O Glavo puna rana33 ~ O, gledaj na Golgotu tamo34 ~ O Jagnje Božje, ja Te pratim35 ~ Na brdu tom, Golgoti toj36 ~ Golgota breg se zove taj37 ~ U grobu leži Spas38 ~ Tvoja pobeda je, Hriste39 ~ Već zaseda Sud40 ~ Isus, moj Gospod41 ~ Slava, slava nek bude Isusu Hristu42 ~ Moj život Ti si, Hriste43 ~ O Hristu pevam svaki dan44 ~ Divno zvuči ime Isus45 ~ Ni ljupki harfin zvuk46 ~ Hriste, naš Bože47 ~ Naš slavni Lekar, Isus sam48 ~ Samo Tebe, Spase, slavim49 ~ Ti si, Hriste, Car i Sluga50 ~ O Hriste, dragi Spase51 ~ Dođi sad, o Duše Sveti52 ~ Rasvetli, Duše Sveti53 ~ Duše vere, posvećenja54 ~ O, dođi, Duše Sveti55 ~ O naš Oče, Duh Tvoj Sveti56 ~ Duše Sveti, daruj mi57 ~ Dođi, o Duše svemoćni58 ~ Duše Sveti, dođi nam59 ~ Bože, daj nam Duha Svetog60 ~ O Duše Sveti, hvala Ti61 ~ Uči me da držim Zakon sav62 ~ Otvori oči moje Ti63 ~ Po Božjoj volji ko se vlada64 ~ Sunce je na zalasku65 ~ Na svršetku radnih dana66 ~ Na kraju šestog dana67 ~ Bog koji stvori svet68 ~ Subota je sedmi dan69 ~ Gospodnja je subota došla70 ~ Sve brige naše nestaju71 ~ Subota slavna odmor je Gospodnji72 ~ Svim srcem ja se radujem73 ~ O suboto slavna u Gospodu mom74 ~ Sad tiho, svi tiho75 ~ U Tvom domu, Bože naš76 ~ O Bože, hvalim Te77 ~ Ti si divan, o naš Spase78 ~ O Pastiru duša naših79 ~ Dragi Oče, u Tvom domu80 ~ Ovog svetog dana sad81 ~ Tebe, Bože, slavimo82 ~ U domu svome, Bože moj83 ~ O naš Bože, Ti si Tvorac84 ~ O Bože, čuj nas85 ~ Svakog dana, o moj Bože86 ~ Pred sveto Božje lice87 ~ Hvala Ti, Oče88 ~ Čuj, Pastiru, stado svoje89 ~ U Gospodnjem domu spremamo se90 ~ U domu Tvome, Gospode91 ~ Tvoj narod, Bože, hvali Te92 ~ Dođi, Hriste, molimo Te93 ~ O Bože naš, Tvoj sedmi dan94 ~ Aliluja! Slava Tebi95 ~ O kako brzo subota je prošla96 ~ Dok noćni mir se spušta97 ~ Blagoslovi Bože nas98 ~ Svog Duha daj nam, Hriste99 ~ Na kraju službe sad100 ~ Neka milost Sina Božjeg101 ~ Živa je, živa Božja Reč102 ~ Sveto pismo, Božja Reč103 ~ Božja Reč je svetlost104 ~ Kod žive reke mi smo sada105 ~ Reč Božju daj mi106 ~ Divna knjiga Biblija107 ~ Istražuj Pismo108 ~ Božanski Ti si Učitelj109 ~ Kad čitam Sveto pismo110 ~ Hvala Ti, Hriste111 ~ Bibliju uzmi i čitaj112 ~ Isus još kuca113 ~ O, dođi Hristu i primi spas114 ~ Zašto ne daš srce Hristu115 ~ Dođi Hristu umoran116 ~ Još ima mesta za te117 ~ Glas jevanđelja čuje se118 ~ Ko hoće, neka pođe sad119 ~ Isus svakom daje120 ~ Isus je večna dobrota121 ~ Čuj taj glas, to Isus zove122 ~ O, gledaj svog Spasa123 ~ Neko kuca, traži te124 ~ Sad dok slušaš Božji glas125 ~ Ako gresi tvoji budu126 ~ Dođi i slavi127 ~ Ja znam, o dušo128 ~ Na tvoja vrata kuca129 ~ Dođi pod krst130 ~ Zove te Bog na svadbu131 ~ Za tebe prolih krv132 ~ Već je blizu dan Gospodnji133 ~ Ja živim, kaže Gospod134 ~ Ko gleda pod krstom135 ~ Na svadbu Isus te zove136 ~ Već zlatno Sunce tone137 ~ Ne pravda Gospod krivog138 ~ Kad u svetu jad te snađe139 ~ Isus, tvoj Pastir dobri140 ~ Okreni se ka Bogu svom141 ~ Zašto još spavaš pred vratima Neba142 ~ Slušaj tu vest sa Neba143 ~ Kao sluga dođoh sad144 ~ O, vrati se sine145 ~ Isus prima s ljubavlju146 ~ Ko tako nežno kuca147 ~ Samo još korak jedan148 ~ Svako ko je žedan pravde149 ~ Gle srca mog150 ~ Ja verom sada dolazim151 ~ Ti me peri, o Spase moj152 ~ Ja idem takav kakav sam153 ~ Ja nemam ništa da Ti dam154 ~ Ko kuca sad na vrata155 ~ Jednom zgreših Nebu ja156 ~ O Hriste, evo me157 ~ O, dopusti Spase dragi158 ~ Steno spasa, Bože moj159 ~ Ti, Hriste, primaš grešnike160 ~ Od Boga zađoh jednom ja161 ~ O moj Spase, Ti si rođen162 ~ Sad pred Tobom, Hriste, stojim163 ~ Radost i mir je u duši164 ~ Dok stojim na Golgoti165 ~ Sa Golgote teče sad166 ~ O moj dragi Spase167 ~ Radost neka vlada168 ~ Gospodnji ja sam čuo glas169 ~ U Hristu sam spasen ja170 ~ O, da Ti nisi, Spase, umro171 ~ U srcu svom ja slušam glas172 ~ Hristov krst je sav moj nad173 ~ Na Golgoti je krst174 ~ Bio sam slep175 ~ O, dođite i čujte176 ~ Ko u Hristu mir svoj ima177 ~ Ja ne znam zašto dade Bog178 ~ U svetu tom ne nađoh svoj mir179 ~ Ni srebrom, ni zlatom180 ~ Ja Tebe ljubim, Isuse181 ~ O Hristu, svom Pastiru182 ~ Samo na Te, Hriste, gledam183 ~ Gledam u Hrista bez prestanka ja184 ~ O Hriste, reč sam dao185 ~ O, dođi, Spase moj186 ~ U Tebi, Hriste, imam sve187 ~ Naš tvrdi grad je Gospod Bog188 ~ Bog vodi me, to pevam sad189 ~ Kad me vodi moj Bog190 ~ Uzdaj se, o dušo, u Boga svog191 ~ Ne brinem se za život svoj192 ~ Gle, Gospod uvek verno straži193 ~ Na istok, zapad, sever, jug194 ~ Kad se digne bura jaka195 ~ Samo s Hristom mirno plovim196 ~ Što se brineš, malo stado197 ~ Dok sevaju sjajne munje198 ~ Sad uzmimo kamen199 ~ U Hristu imam dom200 ~ O, često pred nama je mrak201 ~ Od Boga teče izvor živ202 ~ Znam da Isus svud je sa mnom203 ~ Što se bojiš, zar ne vidiš204 ~ U sred silne bure plovi205 ~ Kao što jelen izvor gorom traži206 ~ Život nije uvek vedar207 ~ Gle, Gospod sam je Pastir moj208 ~ Kad jedva već nosim ja svoj krst209 ~ Na tvom su licu suze sad210 ~ Na moru u burnoj noći211 ~ Dušo, usred jada212 ~ U Hristu ja imam svoj mir213 ~ Kad tišti tebe težak jad214 ~ U miru Gospodnjem, kroz oluje215 ~ Moj zaklon je Bog216 ~ Šta čini Bog to dobro je217 ~ Hriste, Ti nas vodi sam218 ~ Gle, anđeo nas prati219 ~ Kad god mi treba220 ~ Radost nek’ u srcu blista221 ~ Zlatno Sunce sjaj svoj šalje222 ~ Dobro je, dobro sve223 ~ Ja slavim Božju ljubav večnu224 ~ O, uzmi ruke moje225 ~ Vodi me, o dragi Oče226 ~ Nemoj me sad mimoići227 ~ Na Golgotu hitam tamo228 ~ Stavi pod krst svoje breme229 ~ Ja čeznem, o Isuse230 ~ Radostan sam što me ljubi moj Bog231 ~ Dragocen si mi, Spase232 ~ Ti si Hriste stena mira233 ~ Sve bliže Bogu sad234 ~ Hriste, na Tebe ja gledam235 ~ Kad si tužan, kad si razočaran236 ~ Ja Tebe želim237 ~ Šta može lepše biti238 ~ Uzdam se u Tebe, Spase239 ~ Od Hrista svetli divan sjaj240 ~ Svuda smo s Hristom241 ~ U Hristu je sigurnost242 ~ Tebi, o Bože moj243 ~ U Hrista ja se uzdam244 ~ Samo s Hristom ja ću rado poći245 ~ U Spasu mom imam svoj mir i radost246 ~ Na Zemlji mio drug247 ~ Hriste, Ti si Izvor duši248 ~ Hristu dajem srce svoje249 ~ Smerno pokraj nogu Spasitelja250 ~ O Hriste, mili Spase251 ~ Jedna Stena iz davnina252 ~ Da za Tobom idem, Spase253 ~ Bliže Tebi, sad sve bliže254 ~ Tebi, Bože, čeznem sada255 ~ U meni neka živi Bog256 ~ Pod senkom večne Stene257 ~ Šta da za Hrista činim sada258 ~ Hriste, slab je brodić moj259 ~ O dragi Hriste, čuj molbu260 ~ Jednom tražih sreću261 ~ Kad dođe kraj života mog262 ~ U Hristu nema večne smrti263 ~ Svoju svetost, Bože264 ~ Jedan Gospod, jedna vera265 ~ Na večitoj Steni zidamo266 ~ Naš Gospod je Stena istine267 ~ Veruj samo svaki dan268 ~ Jedna je vera Hristova269 ~ Sad dođi k Bogu verom270 ~ Na Tebe, Hriste, gledam ja271 ~ Ko verom živi272 ~ Ni najveći um273 ~ Kad zbog Hrista svet te ruži274 ~ O, napred u pravdi i veri275 ~ O, da imam mudrost svaku276 ~ O te divne radosti277 ~ Sa nebeske te visine278 ~ Gle u tuđoj zemlji toj279 ~ Hrabro brate napred samo280 ~ Probudi se već281 ~ Ne boj se, o malo stado282 ~ U Hristu hrabro svi283 ~ Napred svi284 ~ Dušo, usred briga, jada285 ~ Nikad nadu ti ne gubi286 ~ U Bogu sam našao štit287 ~ O, da l’ si čuvar brata svog288 ~ Uči nas, o Bože sveti289 ~ Pripeka žari i suši290 ~ Kad te sladost greha mami291 ~ Uz reku čamcem plovim292 ~ Kad greh te mami293 ~ Protiv iskušenja294 ~ Ko su deca Tvoja295 ~ Ma koliko bilo lepo296 ~ Kada Gospod dar tvoj traži297 ~ Svi nose svoje dare298 ~ Bori se u borbi vere299 ~ Naš mili Spase, Ti nas vodi300 ~ Crkvo Božja, moli se301 ~ O, kako volim molitvu302 ~ Čuj, Oče, vapaj naš303 ~ Bdij i moli se do kraja verno304 ~ O drago vreme molitve305 ~ Oprosti srcu mome306 ~ Moli se u osvit dana307 ~ Kada svane jutro novo308 ~ Kad tvog brata briga mori309 ~ O Bože moj, svog Duha310 ~ Gospode, pomozi mi311 ~ Bože moj, uči me da se molim312 ~ Pravi Prijatelj je Isus313 ~ Jedan sat u danu314 ~ O Bože, Tvorče moj315 ~ O Bože, čuj naš slabi glas316 ~ Bog ti čini dobra sva317 ~ Oče nebeski, svetlost mi daj318 ~ Ja šaljem vas319 ~ Kud god sad ti kreneš okom320 ~ Bog ti poverava321 ~ Ustajte, noć će doći322 ~ Za Tvoje Delo, Spase naš323 ~ Bez roda si324 ~ Za Hrista verno radi325 ~ Bog na žetvu zove nas326 ~ Sej tek što svane327 ~ Po celom svetu idite328 ~ Ko sejač punom snagom sad329 ~ Već vreme je žetvi330 ~ U zemlji večnog leda331 ~ Što bez posla vi ste sada332 ~ O brate, što čekaš333 ~ Gospod nas šalje334 ~ O, spasimo mnoge335 ~ Razdeli hleb svoj gladnima336 ~ Sluge Gospodnje, sad žetve je dan337 ~ Anđela tri još posred neba lete338 ~ Kao u zoru što zvezde se gase339 ~ Divno svetli milost Božja340 ~ Ne izgovaraj se341 ~ Dan za danom vreme leti342 ~ Koji s plačem seju343 ~ Isus sad svoj narod pita344 ~ Pokaži svetu Isusa345 ~ Dođi i pomozi346 ~ Dok sunce nade tone347 ~ Još sa malo suza, rada348 ~ Milost sja iz Božjeg stana349 ~ Isus, moćni primer350 ~ Pod celim nebom poziv kruži351 ~ U buri života352 ~ O Grade zlatnih ulica353 ~ U dom, u moj nebeski dom354 ~ Zemlja radosti čeka sve nas355 ~ Sa čežnjom gledam gore356 ~ Znam za jednu divnu reku357 ~ O, nema lepše misli358 ~ Ja ne tražim blago359 ~ O, znam za jedan divan svet360 ~ Sunce zađe iza brega361 ~ O sveti grade Boga mog362 ~ Život teče u dolini363 ~ Bliže, sve bliže, o Bože moj364 ~ Ja sad mislim na svoj novi365 ~ Tam u Raj366 ~ Kad skoro s Neba dođe Bog367 ~ Neka te vera vodi368 ~ Kao nekad do Hanana369 ~ Isus je put za večni moj dom370 ~ Sa pesmom put je lepši371 ~ Sione, grade nebeski372 ~ Ja znam da živi Isus moj373 ~ Isus gradi zlatni grad374 ~ Od Boga reka teče375 ~ Tiha je luka nebeski Grad376 ~ Sve bliže svakog dana377 ~ O ti, suze otri378 ~ O, ko će s nama sad na put379 ~ S Hristom u srcu svom380 ~ O, domu mom381 ~ Ko će svoje drage sresti382 ~ Kud sa štapom po toj noći383 ~ Ja ne čeznem za slavom384 ~ Dok Sunce tone385 ~ Na Zemlji strancem me sada zovu386 ~ U Nebo gde je Isus moj387 ~ O kakve sreće kad na kraju puta388 ~ Ja se zovem carski sin389 ~ O Grade ti, gde živi Bog390 ~ Ja penjem se u Božji grad391 ~ Ko će svoje mile naći392 ~ Postoji jedan dalek svet393 ~ O brate, kud misliš sad poći394 ~ Mi idemo gore u nebeski Grad395 ~ S Hristom na moru mi plovimo sad396 ~ Noć mora proći397 ~ Zavičaj, zavičaj398 ~ U nebeskom domu tamo399 ~ Čuj, sa Neba harfe zvone400 ~ Na Zemlji mi smo gosti tu401 ~ Na Nebu me već čeka dom402 ~ Glasnici trubom oglasite znak403 ~ Znaci na Zemlji pokazuju nam404 ~ Već se vidi znak spasenja405 ~ S Neba će uskoro doći naš Bog406 ~ Naš će Gospod opet doći407 ~ O, kad ugledam ja Hrista408 ~ Isus će doći409 ~ Skoro će nam Isus doći410 ~ Kad se javi Božja truba411 ~ Znam da je blizu čas412 ~ Ko zna kad će Gospod nam doći413 ~ Evo Spas će opet doći414 ~ Sa Neba Isus doći će415 ~ Stražite, naš Gospod kaže416 ~ Gde smo mi danas?417 ~ Ja moram sad biti418 ~ Svom obećanju veran Bog419 ~ Vremena već više nema420 ~ Taj dan ne zna se421 ~ Sa svih kula, iznad gora422 ~ O, budno gledaj423 ~ Kad zatrubi Božja truba424 ~ O stražaru trubi moćno425 ~ Isus će stati nad svetom svim426 ~ O, blago domu gde te svako prima427 ~ Kad zamru zvuci svi428 ~ O kako nam je dobar Spas429 ~ Kad je glava doma Bog430 ~ Kao pčela celog leta431 ~ Kad dođe veče blago432 ~ Za sva doba i vremena433 ~ Gle, Isus, dobri Pastir naš434 ~ Tamo gde te svako voli435 ~ Čuj, Oče, naše hvale glas436 ~ Gde su, majko, deca tvoja437 ~ U ljubavi Gospodnjoj438 ~ Ja sam, kaže Isus439 ~ O, dajte čast440 ~ Da li znate ukras moj?441 ~ Moj Otac, Vladar svemira442 ~ Svoje dečje stado443 ~ Pustite svu decu k meni444 ~ Svim srcem, deco, pevajmo445 ~ Kada Isus, kada Isus446 ~ Znam za jedno jagnje ja447 ~ Isus mene ljubi sam448 ~ Božja ljubav nema kraja449 ~ Ja sam jagnje Spasa svog450 ~ Moli se kad svane zora451 ~ Ja bih hteo, Hriste, biti452 ~ Čitaj Pismo, čitaj Božju Reč453 ~ Male kapi vode454 ~ Znaš li broj svih zvezda sjajnih455 ~ O, pođi sad u cvetni raj456 ~ Gle, sa brega potok teče457 ~ Sva polja i sve gore458 ~ O, krasno je kad cveta sve459 ~ Sve su ptice opet tu460 ~ Kad sine sunce prolećno461 ~ Probudi se, o cvete462 ~ Kako cvatu divno, gle463 ~ Zima stigla, mraz već steže464 ~ Bog je dobar465 ~ Jutrom rano, Bože dragi466 ~ Dobro došlo, jutro krasno467 ~ Svojom harfom, dušo, sada468 ~ O kakvog mira i sreće469 ~ Kad zasvetle sjajne zvezde470 ~ Ja volim kad svoj nađem kut471 ~ O, ostani sa nama472 ~ Još jedan ode dan473 ~ Umoran sam, prođe dan474 ~ Nek vas svuda čuva Bog475 ~ Gospod nek je s vama476 ~ Na Jordan dođe Gospod sam477 ~ O Hriste, krsti nas478 ~ Ja srećan sam na svetu tom479 ~ U gornjoj sobi, nakon Pashe480 ~ Na večeru, za sto481 ~ Svoj mir i radost nalazim482 ~ Bože dragi, Ti posveti483 ~ O slavni Bože naš484 ~ Pred Nebom vi ste sad485 ~ O Hriste, dođi sad sa Neba486 ~ Posle borbe tu na Zemlji487 ~ U Bogu mirno spavaj ti488 ~ U veri sada spavaš ti489 ~ Nebeski Oče, Ti sve znaš490 ~ Spavaj nam ti