hymnal.pro

174 ~ Все напред към светлина!

1

[: Ей, напред! :] Все напред към светлина! О, Сион, вдигни твой свещник, пръсни всяка тъмнина, осветли ти всеки грешник, светлина да види целий свят! [: Ей, напред! :]

2

[: О, Сион! :] Укрепи се в Бога Свой! Името Му е блажено! Силен е и мощен Той! Кат’ дърво всегда зелено в сила ти расти пред Божи трон! [: О, Сион! :]

3

[: До конец! :] О, Сионе, верен стой, в боя със греховно бреме Исус е Помощник твой! Той ще дойде, ще те вземе в славний дом на нашия Отец! [: Със венец! :]